Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
7,300,000
4,900,000
5,600,000
7,400,000
21,600,000
10,500,000
13,700,000
13,500,000
9,700,000
8,900,000
8,100,000
7,100,000
18,000,000
18,500,000
12,900,000
9,900,000
6,900,000
6,500,000
8,500,000
5,100,000