Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
29,300,000
19,400,000
16,700,000
14,400,000
40,900,000
35,900,000
32,300,000
29,000,000
23,800,000
45,500,000
35,600,000
41,900,000
32,750,000
38,300,000
29,850,000
26,150,000
32,300,000
26,000,000
31,300,000
22,950,000