Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
50,300,000
45,400,000
39,300,000
33,400,000
44,400,000
41,750,000
38,200,000
32,300,000
31,200,000
25,000,000
36,900,000
32,400,000
26,900,000
23,900,000
42,600,000
38,400,000
29,950,000
24,900,000
36,500,000
33,600,000