Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
44,800,000
38,500,000
35,150,000
41,100,000
30,800,000
29,700,000
34,650,000
33,300,000
27,050,000
26,800,000
22,450,000
18,050,000