Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
55,000,000
54,700,000
39,000,000
44,000,000
36,000,000
32,000,000
27,900,000
28,900,000
22,500,000
39,300,000
48,700,000
35,100,000
41,790,000
33,400,000
28,700,000
36,700,000
22,900,000
31,450,000
19,800,000
34,300,000