Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
39,950,000
34,500,000
33,200,000
34,900,000
37,900,000
33,900,000
27,200,000
23,600,000
22,400,000
17,900,000
44,850,000
34,350,000
40,600,000
32,900,000
37,100,000
28,700,000
25,400,000
23,900,000
23,500,000
20,500,000